Definities:

Nightshopmaastricht.nl waarop producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

 • Klant:
  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product bestelling plaatst op de website www.nightshopmaastricht.nl,
 • Consument:
  de klant, optredend een natuurlijke persoon, die een product bestelling plaatst op de website www.nightshopmaastricht.nl zonder daarbij enig commercieel oogmerk na te streven.
 • Product bestelling:
  De aanvraag, uitgaande van een klant, tot het sluiten van een verkoopovereenkomst met Nightshopmaastricht betreffende de producten die worden aangeboden via www.nightshopmaastricht.nl.
 • Producten:
  Alle goederen die worden aangeboden door Nightshopmaastricht op www.nightshopmaastricht.nl en die het onderwerp kunnen uitmaken van één of meerdere verkoopovereenkomsten.
 • Toepassingsgebied:
  De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Nightshopmaastricht via webshop www.nightshopmaastricht.nl. De algemene voorwaarden zijn vrij toegankelijk op voormelde website.

De klant verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen te hebben aanvaardt door het plaatsen van een product bestelling op de website.

Nightshopmaastricht behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen, op voorwaarde dat deze wijzigingen duidelijk kenbaar worden gemaakt op de website www.nightshopmaastricht.nl. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige product bestellingen. De lopende overeenkomsten blijven evenwel onderworpen aan de algemene voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

Bestelling:
Teneinde een bestelling te plaats, dient de klant het product of de producten aangeboden op www.nightshopmaastricht.nl aan te duiden, de benodigde contactgegevens op te geven, de juistheid van de bestelling na te gaan en de betaling voor zijn product bestelling uit te voeren.

Een gedeelte van de aangeboden producten is onderworpen aan leeftijdsbeperking, zoals vereist door de Nederlandse wetgeving. Nightshopmaastricht behoudt zich het recht voor om product bestellingen te weigeren indien geplaatst door een consument die de wettelijke leeftijdsgrens nog niet heeft bereikt. Bij levering zal de minderjarige klant een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 60% van het bedrag van de product bestelling.

Indien er bij levering een vermoeden bestaat dat de consument de wettelijke leeftijdsgrens niet heeft bereikt, dan wordt naar de identificatie (ID) van de consument gevraagd. Indien niet aan de wettelijke leeftijdsgrens is voldaan, dan draagt de consument hiervoor de verantwoordelijkheid. Indien de consument enige vorm van identificatie weigert, dan behoudt Nightshopmaastricht zich het recht voor om de verkoop van het product of de producten te weigeren.

Na ontvangst van een betalingsbevestiging met betrekking tot de product bestelling door de kredietinstelling, zendt Nightshopmaastricht de klant een overzicht van de bestelling met vermelding van het bestelnummer, het bestelde product of de bestelde producten, de algemene voorwaarden of een link hiernaar, de prijs van de product bestelling en de geschatte leveringstijd.

Indien de door de klant medegedeelde gegevens onvolledig of niet correct blijken te zijn, alsook wanneer er zich een geschil met betrekking tot de betaling voordoet, dan behoudt Nightshopmaastricht zich het recht voor om de product bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren.

Indien de klant de bestelling annuleert na aanvaarding door Nightshopmaastricht, dan zal de klant per factuur een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 60% van het bedrag van de product bestelling, behoudens wanneer het gaat om een situatie van overmacht.

Prijs
De prijs van de producten die worden aangeboden via www.nightshopmaastricht.nl wordt uitgedrukt in Euro, met inbegrip van alle belastingen.

Nightshopmaastricht behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten aangeboden via www.nightshopmaastricht.nl te wijzigen, met dien verstande dat er steeds gefactureerd wordt op basis van de geldende prijs op het ogenblik van het plaatsen van de product bestelling.

In geval van een verhoging van de BTW (Belasting over Toegevoegde Waarde) of een nieuwe belasting tussen het moment van de bestelling en de levering, wordt dit automatisch aan de klant doorgerekend.

Eventuele kosten verbonden aan de levering worden niet meegerekend in de prijs, maar worden afzonderlijk berekend gedurende het bestelproces. Indien de productbestelling minder bedraagt dan het op www.nightshopmaastricht.nl bedrag van €15,00, dan wordt €4,99 aan leveringskosten aangerekend aan de klant.

Leveringstijden
De leveringstijden aangegeven op www.nightshopmaastricht.nl zijn niet-bindend, behoudens bij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Nightshopmaastricht kan enkel ter verantwoording worden gehouden wanneer er sprake is van een aanzienlijke vertraging, dewelke te wijten is aan een grove fout of nalatigheid van Nightshopmaastricht.

De klant kan zich niet baseren op deze leveringstijden om de gerechtelijke ontbinding van de verkoopovereenkomst of enige vorm van schadevergoeding of compensatie te eisen van Nightshopmaastricht.

Eigendomsvoorbehoud
Nightshopmaastricht blijft eigenaar van de bestelling tot op het ogenblik waarop de klant de volledige betaling van de product bestelling heeft volbracht.

Het eigendomsrecht van de bestelde producten gaat over op de klant na intrekking of levering van de producten en na volledige betaling van de factuur van de product bestelling. Zolang de volledige prijs nog niet is betaald, is het de klant verboden om over de bestelde producten te beschikken.

Zolang Nightshopmaastricht eigendomsrecht heeft op de bestelde producten, dient de klant de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de goede staat van de bestelde producten te waarborgen. Gedurende deze periode, draagt de klant het risico voor verlies of schade aan de bestelde producten.

Herroepingsrecht
De consument beschikt over een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de levering, om de verkoopovereenkomst zonder opgave van enigerlei reden te herroepen. De consument dient daarbij de kosten van het terugzenden te dragen. De klant geeft via www.nightshopmaastricht.nl de wens aan om het herroepingsrecht uit te oefenen.

Indien de product bestelling goederen met een beperkte houdbaarheid omvat, dan beschikt de consument niet over de mogelijkheid om deze goederen te retourneren. Producten van deze aard komen niet in aanmerking voor teruggave.

Indien de consument het herroepingsrecht op een geldige en correcte wijze heeft uitgeoefend, dan zal Nightshopmaastricht binnen de 14 dagen na de uitoefening van dit recht zorgen voor de terugbetaling van de consument. Nightshopmaastricht zal pas overgaan tot terugbetaling wanneer de consument kan aantonen dat alle bestelde producten werden teruggezonden.

Indien de consument het herroepingsrecht op een onrechtmatige wijze heeft uitgeoefend, dan kan er in geen enkel geval sprake zijn van restitutie. Indien dergelijke situatie zich voordoet, worden de bestelde producten teruggestuurd naar de consument, meer precies voor eigen rekening en risico van de klant.

Beëindiging van de bestelling
De klant die geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht in de vorige paragraaf en die zijn of haar bestelling wil beëindigen, dient Nightshopmaastricht hierover te informeren, waarna Nightshopmaastricht de te volgen stappen zal aangeven.

Indien de klant reeds betaald heeft aan Nightshopmaastricht, wordt het reeds betaalde niet gerestitueerd. Indien er nog geen sprake is van enige aanbetaling door de klant, dan behoudt Nightshopmaastricht zich het recht voor om een compensatie te eisen van de klant die gelijk is aan 60% van het bedrag van de product bestelling.

Levering van de bestelling
De leveringstijden aangegeven op www.nightshopmaastricht.nl zijn niet-bindend, behoudens bij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Marginale vertragingen geven in geen enkel geval aanleiding tot schadevergoeding, beëindiging van de verkoopovereenkomst, opschorting van de verplichtingen van de klant of tot betaling van schadevergoeding.

Nightshopmaastricht kan enkel ter verantwoording worden gehouden wanneer er sprake is van een aanzienlijke vertraging, dewelke te wijten is aan een grove fout of nalatigheid van Nightshopmaastricht .

De productbestelling wordt aan de klant geleverd van zodra er sprake is van volledige betaling. De eigendom en het risico gaat over op de klant wanneer de product bestelling volledig is betaald. Nightshopmaastricht brengt de klant op de hoogte van het gegeven dat hij of zij de risico’s draagt die verbonden zijn aan de levering.

Beschikbaarheid producten
De producten te koop aangeboden via www.nightshopmaastricht.nl vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Indien na betaling van de product bestelling één of meerdere producten niet langer beschikbaar blijken te zijn, dient Nightshopmaastricht de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. In dit geval, geeft Nightshopmaastricht de klant de keuze tussen terugbetaling of wijziging van de bestelling of een uitgestelde levering.

Ontvangst van de bestelling
Bij ontvangst van de product bestelling dient de klant de geleverde producten te controleren op zichtbare gebreken en conformiteit. Daarnaast bevestigt de klant bij ontvangst van de product bestelling ook effectief alle bestelde producten te hebben ontvangen.

De klant dient de product instelling in ontvangst te nemen aan de ingang van het gebouw op het aangegeven adres. Indien niet aan deze vereiste wordt voldaan, wordt de bestelling geannuleerd en is de klant een bedrag verschuldigd gelijk aan 60% van het bedrag van de product bestelling.

De levering van de product bestelling vindt uitsluitend plaats op het door de klant aangegeven adres, en dus niet op openbare plaatsen of dergelijke. Indien niet aan deze vereiste wordt voldaan, wordt de bestelling geannuleerd en is de klant een bedrag verschuldigd gelijk aan 60% van het bedrag van de product bestelling.

Minimale levering
De klant dient rekening te houden met het drempelbedrag voor de levering, hetwelk aangegeven wordt op www.nightshopmaastricht.nl . Indien dit bedrag niet wordt bereikt, dan behoudt Nightshopmaastricht zich het recht voor om de product bestelling te weigeren.

Wettelijke garantie van consument
Overeenkomstig de toepasselijke Nederlandse wetgeving, beschikt de consument over een wettelijke garantietermijn van twee jaar voor ieder (conformiteit)gebrek dat bestond op het ogenblik van de levering en dat binnen een termijn van twee jaar vanaf deze datum verschenen is.

In het kader van deze garantie, zal Nightshopmaastricht voorzien in de herstelling of vervanging van het aangetaste product, zonder dat de consument enige kosten draagt.

Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, alsook wanneer dit onevenredig is aan Nightshopmaastricht of nadelig voor de consument, wordt aan de consument een prijsvermindering of terugbetaling aangeboden.

De consument dient Nightshopmaastricht binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.

Enkel de factuur, kassabon of aankoop-bon komen in aanmerking als garantiecertificaat voor de consument ten aanzien van Nightshopmaastricht. De garantietermijn gaat in op de datum vermeld op deze documenten.

De wettelijke garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg blijkt te zijn van onjuist gebruik door de consument, externe oorzaken, gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies of overmacht.

Indien het ter herstelling aangeboden product beschadigd raakt, gestolen wordt of verloren geraakt, dan is de aansprakelijkheid van Nightshopmaastricht steeds beperkt tot de verkoopprijs van het desbetreffende product.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Nightshopmaastricht blijft beperkt tot die gevallen waarin er sprake is van bedrog, een zware fout of een grove nalatigheid.

In voorkomend geval, kan de klant een schadevergoeding vragen ten belope van de omvang van de materiële schade die rechtstreeks uit de fout voortvloeit, behoudens in geval van enige andere vorm van schade.

In ieder geval mag de door de klant gevorderde schadevergoeding niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan 75% van het door de klant betaalde bedrag voor de uitvoering van de product bestelling.

Nightshopmaastricht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade voortvloeiende uit een foutieve mededeling van persoonsgegevens door de klant of uit een bestelling geplaatst door een derde persoon.

Verwerking persoonsgegevens
Nightshopmaastricht verwerkt de door de klant opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het volbrengen van de product bestelling, dit overeenkomstig de geldende bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepasselijk(e) recht(bank)
In geval van een geschil betreffende de verkoopovereenkomst tussen Nightshopmaastricht en de klant, dan zal dit geschil steeds beheerst worden door het Nederlands recht.

In geval van een geschil betreffende de verkoopovereenkomst tussen Nightshopmaastricht en de klant, dan zal dit geschil steeds beheerst worden door de Nederlandse rechtbanken.