Eigendomsvoorbehoud
Nightshopmaastricht blijft eigenaar van de bestelling tot op het ogenblik waarop de klant de volledige betaling van de product bestelling heeft volbracht.

Het eigendomsrecht van de bestelde producten gaat over op de klant na intrekking of levering van de producten en na volledige betaling van de factuur van de product bestelling. Zolang de volledige prijs nog niet is betaald, is het de klant verboden om over de bestelde producten te beschikken.

Zolang Nightshopmaastricht eigendomsrecht heeft op de bestelde producten, dient de klant de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de goede staat van de bestelde producten te waarborgen. Gedurende deze periode, draagt de klant het risico voor verlies of schade aan de bestelde producten.

Herroepingsrecht
De consument beschikt over een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de levering, om de verkoopovereenkomst zonder opgave van enigerlei reden te herroepen. De consument dient daarbij de kosten van het terugzenden te dragen. De klant geeft via www.nightshopmaastricht.nl de wens aan om het herroepingsrecht uit te oefenen.

Indien de product bestelling goederen met een beperkte houdbaarheid omvat, dan beschikt de consument niet over de mogelijkheid om deze goederen te retourneren. Producten van deze aard komen niet in aanmerking voor teruggave.

Indien de consument het herroepingsrecht op een geldige en correcte wijze heeft uitgeoefend, dan zal Nightshopmaastricht binnen de 14 dagen na de uitoefening van dit recht zorgen voor de terugbetaling van de consument. Nightshopmaastricht zal pas overgaan tot terugbetaling wanneer de consument kan aantonen dat alle bestelde producten werden teruggezonden.

Indien de consument het herroepingsrecht op een onrechtmatige wijze heeft uitgeoefend, dan kan er in geen enkel geval sprake zijn van restitutie. Indien dergelijke situatie zich voordoet, worden de bestelde producten teruggestuurd naar de consument, meer precies voor eigen rekening en risico van de klant.

Beëindiging van de bestelling
De klant die geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht in de vorige paragraaf en die zijn of haar bestelling wil beëindigen, dient Nightshopmaastricht hierover te informeren, waarna Nightshopmaastricht de te volgen stappen zal aangeven.

Indien de klant reeds betaald heeft aan Nightshopmaastricht, wordt het reeds betaalde niet gerestitueerd. Indien er nog geen sprake is van enige aanbetaling door de klant, dan behoudt Nightshopmaastricht zich het recht voor om een compensatie te eisen van de klant die gelijk is aan 60% van het bedrag van de product bestelling.

Levering van de bestelling
De leveringstijden aangegeven op www.nightshopmaastricht.nl zijn niet-bindend, behoudens bij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Marginale vertragingen geven in geen enkel geval aanleiding tot schadevergoeding, beëindiging van de verkoopovereenkomst, opschorting van de verplichtingen van de klant of tot betaling van schadevergoeding.

Nightshopmaastricht kan enkel ter verantwoording worden gehouden wanneer er sprake is van een aanzienlijke vertraging, dewelke te wijten is aan een grove fout of nalatigheid van Nightshopmaastricht .

De productbestelling wordt aan de klant geleverd van zodra er sprake is van volledige betaling. De eigendom en het risico gaat over op de klant wanneer de product bestelling volledig is betaald. Nightshopmaastricht brengt de klant op de hoogte van het gegeven dat hij of zij de risico’s draagt die verbonden zijn aan de levering.

Beschikbaarheid producten
De producten te koop aangeboden via www.nightshopmaastricht.nl vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Indien na betaling van de product bestelling één of meerdere producten niet langer beschikbaar blijken te zijn, dient Nightshopmaastricht de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. In dit geval, geeft Nightshopmaastricht de klant de keuze tussen terugbetaling of wijziging van de bestelling of een uitgestelde levering.

Ontvangst van de bestelling
Bij ontvangst van de product bestelling dient de klant de geleverde producten te controleren op zichtbare gebreken en conformiteit. Daarnaast bevestigt de klant bij ontvangst van de product bestelling ook effectief alle bestelde producten te hebben ontvangen.

De klant dient de product instelling in ontvangst te nemen aan de ingang van het gebouw op het aangegeven adres. Indien niet aan deze vereiste wordt voldaan, wordt de bestelling geannuleerd en is de klant een bedrag verschuldigd gelijk aan 60% van het bedrag van de product bestelling.

De levering van de product bestelling vindt uitsluitend plaats op het door de klant aangegeven adres, en dus niet op openbare plaatsen of dergelijke. Indien niet aan deze vereiste wordt voldaan, wordt de bestelling geannuleerd en is de klant een bedrag verschuldigd gelijk aan 60% van het bedrag van de product bestelling.

Minimale levering
De klant dient rekening te houden met het drempelbedrag voor de levering, hetwelk aangegeven wordt op www.nightshopmaastricht.nl . Indien dit bedrag niet wordt bereikt, dan behoudt Nightshopmaastricht zich het recht voor om de product bestelling te weigeren.

Wettelijke garantie van consument
Overeenkomstig de toepasselijke Nederlandse wetgeving, beschikt de consument over een wettelijke garantietermijn van twee jaar voor ieder (conformiteit)gebrek dat bestond op het ogenblik van de levering en dat binnen een termijn van twee jaar vanaf deze datum verschenen is.

In het kader van deze garantie, zal Nightshopmaastricht voorzien in de herstelling of vervanging van het aangetaste product, zonder dat de consument enige kosten draagt.

Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, alsook wanneer dit onevenredig is aan Nightshopmaastricht of nadelig voor de consument, wordt aan de consument een prijsvermindering of terugbetaling aangeboden.

De consument dient Nightshopmaastricht binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.

Enkel de factuur, kassabon of aankoop-bon komen in aanmerking als garantiecertificaat voor de consument ten aanzien van Nightshopmaastricht. De garantietermijn gaat in op de datum vermeld op deze documenten.

De wettelijke garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg blijkt te zijn van onjuist gebruik door de consument, externe oorzaken, gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies of overmacht.

Indien het ter herstelling aangeboden product beschadigd raakt, gestolen wordt of verloren geraakt, dan is de aansprakelijkheid van Nightshopmaastricht steeds beperkt tot de verkoopprijs van het desbetreffende product.